Bá Đạo Anh Hùng
Quan Vũ

Kỹ Năng

 • Đồ long trảm
 • (Hợp kích) Đào Viên Kết Nghĩa

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  143
Kim Sí Đại Bằng

Kỹ Năng

 • Thiên đao vạn quả
 • (Hợp kích) Xưng bá tam giới

Chỉ số

 • Công
  858
 • Thủ
  312
 • Máu
  2106
 • Tốc Độ
  168
Lưu Bang

Kỹ Năng

 • Đế vương thần binh
 • (Hợp kích) Tam giới hung khí

Chỉ số

 • Công
  780
 • Thủ
  312
 • Máu
  2496
 • Tốc Độ
  168
Ngọc Đế

Kỹ Năng

 • Quân đội Ngọc đế
 • (Hợp kích) Tam giới hung khí

Chỉ số

 • Công
  858
 • Thủ
  312
 • Máu
  2106
 • Tốc Độ
  168
Ngưu Ma Vương

Kỹ Năng

 • Phong ngưu cuồng bôn
 • (Hợp kích) Xưng bá tam giới

Chỉ số

 • Công
  733
 • Thủ
  359
 • Máu
  2496
 • Tốc Độ
  168
Tề Thiên Đại Thánh

Kỹ Năng

 • ERQW
 • (Hợp kích) Xưng bá tam giới

Chỉ số

 • Công
  780
 • Thủ
  312
 • Máu
  2496
 • Tốc Độ
  168
Diêm Vương

Kỹ Năng

 • Nhất tróc phán sinh tử
 • (Hợp kích) Tam giới hung khí

Chỉ số

 • Công
  858
 • Thủ
  312
 • Máu
  2106
 • Tốc Độ
  168
Đa Văn Thiên Vương

Kỹ Năng

 • Thiên đình tinh vân tỏa
 • (Hợp kích) T. Vương Xọa Long

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Quảng Mục Thiên Vương

Kỹ Năng

 • Thiên đình thăng long bá
 • (Hợp kích) T. Vương Xọa Long

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  135
Tăng Trưởng Thiên Vương

Kỹ Năng

 • Thiên đình lưu tinh quyền
 • (Hợp kích) Thiên - Cực Lưu Tinh

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  135
Trì Quốc Thiên Vương

Kỹ Năng

 • Thiên đình tinh trần quyền
 • (Hợp kích) Thiên - Cực Lưu Tinh

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  143
Cự Linh Thần

Kỹ Năng

 • Cự đạn chiến xa
 • --

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Ngu Cơ

Kỹ Năng

 • Bài hát của Ngư Kê
 • (Hợp kích) Hồng Môn Yến

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  143
Lý Tịnh

Kỹ Năng

 • Dĩ phòng phục nhân
 • (Hợp kích) Nghiệt Súc Thụ Tử

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Tiểu Bạch Long

Kỹ Năng

 • Mãnh long qua giang
 • (Hợp kích) Song long xuất hải

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Trư Bát Giới

Kỹ Năng

 • Một cào định ba bữa
 • (Hợp kích) Đại Sư huynh đến rồi

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Tam Tạng

Kỹ Năng

 • Mẹ ngươi tên gì?
 • (Hợp kích) Đại Sư huynh đến rồi

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  159
Điêu Thuyền

Kỹ Năng

 • Băng hỏa lưỡng trùng thiên
 • (Hợp kích) CV - Hàn Thiên Vũ

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Hạng Vũ

Kỹ Năng

 • Bá vương đỉnh
 • (Hợp kích) Hồng Môn Yến

Chỉ số

 • Công
  759
 • Thủ
  276
 • Máu
  1863
 • Tốc Độ
  168
Nhị Lang Thần

Kỹ Năng

 • Đóng cửa thả chó
 • (Hợp kích) Nghiệt Súc Thụ Tử

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  159
Lữ Bố

Kỹ Năng

 • Thiên hạ vô địch
 • (Hợp kích) CV - Hàn Thiên Vũ

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  135
Tư Mã Ý

Kỹ Năng

 • Tu La ma động
 • (Hợp kích) Mưu Hành Thiên Hạ

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Gia Cát Lượng

Kỹ Năng

 • Superdragon
 • (Hợp kích) Mưu Hành Thiên Hạ

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Tào Tháo

Kỹ Năng

 • Tào Tháo
 • (Hợp kích) Cứu Cơ Hợp Thể

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Lưu Bị

Kỹ Năng

 • Muốn ngươi có tác dụng gì
 • (Hợp kích) Đào Viên Kết Nghĩa

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Trương Phi

Kỹ Năng

 • Hoạn quan gào thét
 • (Hợp kích) Đào Viên Kết Nghĩa

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  151
Triệu Vân

Kỹ Năng

 • Vân Long Thiểm Hoàng thương
 • (Hợp kích) Song long xuất hải

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Quách Gia

Kỹ Năng

 • Nhảy đi hỗn đản
 • (Hợp kích) Cứu Cơ Hợp Thể

Chỉ số

 • Công
  649
 • Thủ
  317
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Hậu Nghệ

Kỹ Năng

 • Hỏa lực toàn khai
 • (Hợp kích) Nguyệt Thần Chi Tiễn

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  168
Hồng Hài Nhi

Kỹ Năng

 • Viêm sát pháo
 • (Hợp kích) HL - Bá Phượng Pháo

Chỉ số

 • Công
  600
 • Thủ
  240
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  168
Bồ Đề tổ sư

Kỹ Năng

 • Động cảm quang ba
 • (Hợp kích) Siêu Động Cảm Quang

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  135
Quan Âm tỷ tỷ

Kỹ Năng

 • Chúng sinh bình đẳng
 • (Hợp kích) Phổ độ chúng sinh

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  130
Na Tra

Kỹ Năng

 • Phụng dực thiên tường
 • (Hợp kích) HL - Bá Phượng Pháo

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  143
Địa Tạng bồ tát

Kỹ Năng

 • Nhảy đi! Đế thính
 • (Hợp kích) Siêu Động Cảm Quang

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  135
Đại Kiều

Kỹ Năng

 • Phẫn nộ của nữ vương
 • (Hợp kích) Tẩu Tử Đích Phẫn Nộ

Chỉ số

 • Công
  600
 • Thủ
  240
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  168
Hằng Nga

Kỹ Năng

 • Nguyệt thực
 • (Hợp kích) Nguyệt Thần Chi Tiễn

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  130
Tiểu Kiều

Kỹ Năng

 • Phong cuốn tàn mây
 • (Hợp kích) Tẩu Tử Đích Phẫn Nộ

Chỉ số

 • Công
  600
 • Thủ
  240
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  168
Mã Siêu

Kỹ Năng

 • Mã đề trận trận
 • (Hợp kích) Địa ngục Hắc lôi tiễn

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  143
Hoàng Trung

Kỹ Năng

 • Bách bộ xuyên dương
 • (Hợp kích) Địa ngục Hắc lôi tiễn

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  135
Chu Du

Kỹ Năng

 • Hồng liên nghiệp hỏa
 • (Hợp kích) Hỏa thiêu xích bích

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Bàng Thống

Kỹ Năng

 • Phong hoàng tỏa
 • (Hợp kích) Hỏa thiêu xích bích

Chỉ số

 • Công
  690
 • Thủ
  276
 • Máu
  2208
 • Tốc Độ
  168
Hà Tiên Cô

Kỹ Năng

 • Bộ bộ sinh liên
 • (Hợp kích) Phổ độ chúng sinh

Chỉ số

 • Công
  564
 • Thủ
  276
 • Máu
  1920
 • Tốc Độ
  143
Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.